Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedziDEFINICJE

Awaria - Problem z działaniem Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl wynikający z odpowiedzialności Administratora (problem sprzętowy, problem z siecią).
Serwer - komputer główny kontrolujący niektóre środki i niektóre dostępy w sieci.
Serwer Gry Balmora.pl - Instalacja na Serwerze oddana w części do dyspozycji Użytkownika, pozwalająca mu na wspólną grę wraz z innymi Użytkownikami za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze Użytkownika.
Forum Balmora.pl - Strona www dostępna w Internecie pod adresem http://www.forum.balmora.pl/ .
Administrator - osoba lub zespół osób posiadających będących właścicielami Serwera Gry Balmora.pl i Forum Balmora.pl i odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie oraz przebieg gry.
Konto - zasób wydzielony na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl umożliwiający Użytkownikowi personalizację jego ustawień i wyników w grze.
Game Master - Użytkownik wyznaczony przez Administratora, posiadający dodatkowe uprawnienia na Serwerze Gry Balmora.pl i odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu gry oraz moderację Kont.
Użytkownik - Osoba fizyczna podpisująca niniejszy regulamin, odpowiedzialna za jedno Konto utrzymywane na Serwerze Gry Balmora.pl przez Administratora.

Nazwa Użytkownika - Ciąg znaków będący pseudonimem Użytkownika i reprezentujący jego Konto na Serwerze Gry Balmora.pl oraz Forum Balmora.pl.
Rejestracja - Proces dokonywany przez Użytkownika polegający na samodzielnym utworzeniu własnego Konta na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl z wykorzystaniem udostępnionej przez Administratora strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.balmora.pl/rejestracja/
Pomoc Techniczna - Doradztwo polegające na udostępnieniu Użytkownikowi strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://support.balmora.pl/ celem kontaktu z Administratorem w przypadku Awarii.
Aplikacja - oprogramowanie dostarczone przez Administratora i instalowane na komputerze Użytkownika, umożliwiające grę po uprzednim połączeniu się z Serwerem Gry Balmora.pl i zalogowaniu na Konto.
ItemShop – strona www dostępna w internecie pod adresem http://www.balmora.pl/itemshop/ umożliwiająca Użytkownikowi wymianę wirtualnej waluty używanej w grze na określone cechy lub udoskonalenia związane z grą i Kontem.

§1   POSTANOWIENIA OGóLNE

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na Forum Balmora.pl oraz na Serwerze Gry Balmora.pl.
2. Warunkiem korzystania z Serwera Gry Balmora.pl jest Rejestracja.
3. Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania.
4. O ewentualnych zmianach w regulaminie wszyscy Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani ogłoszeniem na stronie, poprzez Forum lub wiadomości e-mail.
5. Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry Balmora.pl lub Klienta.

§2   PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwera Gry Balmora.pl, bez konieczności informowania go o tym.
2. Administrator ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika, które łamią prawo lub niniejszy regulamin.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania i kradzieże na Kontach Użytkowników, oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania Konta przez Użytkownika.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z umów sprzedaży lub wymiany Kont zawartych między Użytkownikami. Administrator nie pośredniczy również w zawieraniu takich umów.
6. Administrator nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie Nazwy Użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Konta, takich jak np. adres e-mail czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić korzystając z Pomocy Technicznej.
7. Administrator nie ma prawa dać Użytkownikowi yang, przedmiotów, doświadczenia ani poziomu lub innych udogodnień na Serwerze Gry Balmora.pl lub Forum Serwera Balmora.pl.

§3   PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący Serwerowi Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl
4. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania własnego, prawdziwego adresu e-mail.
5. Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas Rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia Konta bez ostrzeżenia.
6. Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu określonej Nazwy Użytkownika.
7. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych, nie może zawierać zatem słów wulgarnych oraz fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie. Nie może zawierać w sobie adresów e-mail ani adresów stron internetowych.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za należytą ochronę danych niezbędnych do logowania na Konto. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim.
9. Użytkownik może zarejestrować jedno Konta dla postaci głównej oraz jedno Konto dla postaci pobocznej jako postaci wspomagającej głównego bohatera.
10. Nazwy stworzonych postaci, imię konia, opis sklepu czy nazwa gildii lub tematu nie mogą zawierać słów obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym w tym adresów stron internetowych.
11. Obowiązkiem Użytkownika jest współpraca z Administratorem, co rozumie się jako nawiązywanie kontaktu z Administratorem w razie konieczności z użyciem Pomocy Technicznej i odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Administratora.
12. W przypadku Awarii Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania Administratora poprzez Pomoc Techniczną.
13. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Aplikacji nieopublikowanych przez Administratora na Serwerze Gry Balmora.pl. Dotyczy to również skryptów oraz dodatków do gry stworzonych przez osoby niepowołane i niezwiązane z Administratorem.
14. Dopuszczalny jest handel Kontami, a także powiązanymi z nimi przedmiotami.
15. Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez Administratora decyzji o nałożeniu blokady na Konto.
16. Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Wiadomość z odwołaniem powinna zawierać adres e-mail, Nazwę Użytkownika, informację kto, kiedy, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach nałożył karę na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie określić wyżej wymienionych informacji jest proszony o przybliżenie ich w celu wyjaśnienia problemu z Administratorem lecz informacje sprzeczne są natychmiastowo usuwane .

§4   FORUM BALMORA.PL

1. Podszywanie się pod innych Użytkowników na Forum Balmora.pl jest surowo zabronione.
2. Zakazuje się umieszczania na Forum Balmora.pl treści powszechnie uznanych za obraźliwe (szerzących pornografię, pedofilię, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie czy religię) czy naruszających godność i wolność innych osób. Zabrania się również używania słów wulgarnych i obscenicznych.
3. Zakaz umieszczania tego samego postu w kilku działach Forum Balmora.pl (nie dotyczy ogłoszeń globalnych i użytkowników z etykietą: gość specjalny).
4. Obrażanie i atakowanie słowne innych Użytkowników na Forum Balmora.pl jest zakazane. Użytkownicy nie mogą prowadzić prywatnych sprzeczek i kłótni z wykorzystaniem Forum Balmora.pl.
5. Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do innych, odpowiadających tematyce, lub kasowane.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania w swoich wypowiedziach zasad pisowni i gramatyki języka polskiego.
7. Tytuł tematu powinien jasno i zwięźle określać jego zawartość.
8. Nie powinno się zakładać tematu podobnego do istniejącego wcześniej. Jeżeli jednak temat istniejący wcześniej został zamknięty należy skontaktować się z moderatorem działu, który zadecyduje o jego ponownym otwarciu.
9. Tematy nieaktywne ponad 21 dni będą zamykane przez i przenoszone do działu Archiwum.
10. Maksymalny rozmiar avataru to 100px x 100px.
11. Maksymalny rozmiar sygnatury to 550px x 200px oraz waga nie większa niż 120 KB.
12. Obowiązuje zakaz zamieszczania linków do innych for dyskusyjnych. Zakaz nie dotyczy hiper łącz wskazujących na adres http://www.facemetin.pl oraz http://youtube.com/, a także linków i serwisów im podległych lub serwisów hostujących obrazki.13. Wszelkie próby zamieszczania szkodliwego oprogramowania - wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych do utrudniania, niszczenia lub ograniczania w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera, urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych, Serwera Gry Balmora.pl lub Forum Balmora.pl będą surowo karane i zgłaszane organom właściwym dla miejsca zamieszkania Administratora.14. Umieszczanie przycisków, bannerów i linków, z kliknięć których Użytkownik może czerpać korzyść materialną (np. programy lojalnościowe, partnerskie, referencyjne) jest surowo zakazane.15. Obowiązuje zakaz umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków do materiałów naruszających prawa autorskie lub majątkowe podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do wszelkich publikowanych treści lub zgodę podmiotów trzecich, posiadających takie prawa, na publikację materiałów do nich należących.

13. Zakazuje się nadużywania czcionki o rozmiarze większym niż 14. Nadużycia będą karane dopiero po otrzymaniu pierwszego, słownego upomnienia od Opiekuna forum.

 


§5  ZASADY NAKŁADANIA KAR

1. Kary są nakładane przez Administratora.
2. Kary są adekwatnie do typu oraz wielkości przewinienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
3. W zależności od rodzaju oraz wielkości przewinienia przewidywane są następujące typy kar (dotyczy to Kont zarówno na Serwerze Gry Balmora.pl oraz Forum Balmora.pl):
a. ostrzeżenie (na Forum Balmora.pl) lub upomnienie słowne,
b. tymczasowe zablokowanie możliwości publikowania treści na Forum Balmora.pl,
c. tymczasowa blokada Konta,
d. tymczasowa blokada Konta oraz Kont powiązanych.
e. permanentna blokada Konta.
f. permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych.
g. permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych z jednoczesnym pozbawieniem możliwości ponownej Rejestracji i zablokowaniem dostępu do Forum Balmora.pl poprzez blokadę adresu IP.

4. Każda kara lub upomnienie jest rejestrowane w kartotece Użytkownika.

5. Do czynów podlegających karze zaliczyć można:a. niestosowanie się do zasad zawartych w regulaminie,
b. groźby, zastraszanie, wymuszanie oraz obrażanie innych Użytkowników,
c. używanie oprogramowania wspomagającego grę (typu MultiHack, Speed Hack, Fish Bot, Kamer MOD, itp.) lub utrudniających grę innym Użytkownikom.
d. świadome wykorzystywanie niedoskonałości gry oraz błędów w oprogramowaniu celem uzyskania jakichkolwiek korzyści,
e. próby podszycia się pod innego Użytkownika, a w szczególności Administratora,
f. obrazę Administratora, również z wykorzystaniem innego medium niż Forum Balmora.pl, Serwera Gry Balmora.pl czy TeamSpeak.
a. kradzież Konta,
g. oszustwa oraz próby oszustwa Użytkowników,
h. rozpowszechnianie poufnych danych innych Użytkowników lub Administratora (np. imię i nazwisko, adres IP, fotografie),
i. wszelkie inne działania mające na celu utrudnienie gry Użytkownikom lub zakłócenie działania Serwera lub Forum Balmora.pl.

§6  KANAŁY GILDYJNE I TEAMSPEAK

1. Korzystanie z TeamSpeak jest darmowe i dobrowolne.
2. Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do TeamSpeak i wysłanie stosownej prośby do Administratora TeamSpeak o stworzenie kanału dla nowej gildii.
3. Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny.
4. Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 5 podkanałów.
5. Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.

§7  ITEMSHOP I KONTO PREMIUM

1. Wirtualna waluta używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie jest wymienna na jakąkolwiek walutę. Jednostką podstawową jest 1 (słownie: jedna) balmorka.
2. Wirtualna waluta została stworzona wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. Administrator przydziela Użytkownikowi balmorki na określony okres czasowy jako dodatek do zamawianego abonamentu.
3. Konto PREMIUM to poszerzona usługa konta VIP na Forum Balmora.pl. Charakteryzuje się nielimitowanym dostępem do http://www.forum.balmora.pl, nie posiada limitów czasowych dotyczących edycji tematu na Forum Balmora.pl. Umożliwia również przechowywanie większej ilości wiadomości prywatnych.
4. Konto PREMIUM jest przyznawane na określony czas. Jego ważność oscyluje w przedziale od 1 do 30 dni.
5. Konto PREMIUM można wykupić dobrowolnie z wykorzystaniem usługi Premium SMS świadczonej przez http://homepay.pl Homepay Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 27, 96-500 Sochaczew
na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem http://homepay.pl/regulamin/ lub przelewem bankowym na numer konta.

§8  WNIOSKI KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik gra na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownik zobowiązał się zapoznać z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
3. W przypadku złamania postanowień regulaminu Użytkownik jest świadomy możliwości usunięcia jego Konta przez Administratora.
4. Cała zawartość Forum Balmora.pl, strony www Serwera Gry Balmora.pl, a także treść niniejszego regulaminu, stanowi własność intelektualną twórców i podlega ochronie przez Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek próby kopiowania Forum Balmora.pl, strony www Serwera Gry Balmora.pl, a także treści niniejszego regulaminu, w całości lub we fragmentach, będą surowo karane i zgłaszane organom odpowiednim dla miejsca zamieszkania Administratora.


© Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.balmora.pl

Obowiązuje ZAKAZ kopiowania treści regulaminu na inne strony/fora internetowe!

Edytowane przez devoted
Aktualizacja 12/02/2014
  • Like 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

metin2-1336326961-U1.gifAdministracja pomaga przy wymianie kont w obrębie serwera balmora.pl

metin2-1336209363-U1.pngAdministracja nie pomaga przy wymianie kont / przedmiotów, z poza innego serwera, ani nie bierze za to odpowiedzialności.

metin2-1336326510-U1.gif Wymianę poza serwerem, dokonujesz na własną odpowiedzialność, i musisz się liczyć z tym że w przypadku niedotrzymania warunków umowy pomiędzy wymieniającym się lub tobą, nie możesz liczyć na zwrot przedmiotów.

metin2-1336326510-U1.gif Wszelką wymianę przedmiotów, robisz na własne ryzyko, i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

metin2-1336326510-U1.gif Zgłoszenia dot. wymiany kont/przedmiotów/yang poza naszym serwerem nie będą rozpatrywane.

  • Like 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

metin2-1336209363-U1.png Od Dnia 25.08.2012 Administracja Balmora zrzeka się możliwości zmiany nicku oraz zmiany profesji postaci z powodu niezadowolenia graczy. Od chwili obecnej nie ma możliwości zmiany nicku oraz profesji *.poprzez Administracje serwera Balmora.pl
metin2-1336326510-U1.gif *Zmiana profesji jest możliwa jedynie do lvl 60 używając specjalnego zwoju który jest możliwy do nabycia poprzez grę.
Przy tworzeniu postaci radzimy dobrze się zastanowić nad swoim nickiem aby w przyszłosci nie miec do nas pretensji
Także upominamy przy kupnie / wymianie postaci że taki nick jak ma postac kupowana z takim nickiem będzięcie musieli grać do końca !.

  • Like 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

metin-1334836367-U1.pngHandel kontami w grze za Yang jest dozwolony.
Handel pojedynczymi przedmiotami typu (zatruty miecz, tryton, zbroje itp) za realne pieniądze jest DOZWOLONY!

Pragniemy przypomnieć, że na Forum Balmora.pl obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i kupna Yang za realne pieniądze! Dotyczy to także zakładanych tematów z licytacją/handlem aukcji na Allegro. Założenie takiej licytacji lub tematu dot. sprzedaży itd. wirtualne waluty yang za złotówki, skutkować będzie otrzymaniem warna, temat zostanie zedytowany w celu usunięcia treści oraz trafi do kosza. W nagminnych przypadkach spamu, konto użytkownika na forum, zostanie zablokowane.


metin2-1336209363-U1.png Zakaz sprzedaży yang w grze za realne pieniądze / za wysyłanie sms / za kody do telefonów!.
(zdarzają się przypadki że gracze kupują jednak yangi za sms, ale w przypadku gdy dojdzie do oszustwa Administracja Balmora.pl nie bierze za to odpowiedzialności!)

metin2-1336209363-U1.png Zabronione jest wystawianie aukcji  yang na allegro!
Użytkownicy którzy wystawiają takie aukcje, zostaną zablokowani na serwerze balmora.pl + wszystkie konta powiązane, zostaną zablokowane.


metin2-1336326961-U1.gif Dozwolone jest wystawienie konta postaci z pełnym equ!
W takim przypadku wystawione konto na aukcji allegro musi przestrzegać pewnych zasad:
- nick postaci musi być widoczny (nie można zamalowywać)
- na dołączonych obrazkach muszą być widoczne pełne bonusy danego przedmiotu.
- żadne obrazki nie mogą być zamalowywane.
- w tytule musi być podane:
- nazwa serwera Balmora.pl - i dalej np: Postać Woj Body 99 5x P Full EQU
- musisz podać dokładny opis co masz na handel, aby kupujący wiedział na czym stoi.
 
metin2-1336209363-U1.png Zaznaczamy, że nie pomagamy w sprzedaży konta za realne pieniądze!
W przypadku gdy kupiłeś konto na aukcji, i coś było z nim nie tak, lub sprzedający oszukał ciebie, Administracja Balmora.pl nie będzie brała odpowiedzialności za ten proceder.
Kupujesz konto tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność!

Osoby które złamią w/w regulamin zostaną zbanowane a w raz z nimi wszelkie konta powiązane smile.png
(W przypadku odwołania od blokada konta, nie ma takiej możliwości)
 
Aktualizacja 03/11/2013r
 new2_e0.gifmetin2-1336326961-U1.gif Dozwolony jest handel  przedmiotami z serwera balmora.pl za realne pieniądze! (Aukcje allegro)
(Lecz w przypadku gdy dojdzie do oszustwa Administracja Balmora.pl nie bierze za to odpowiedzialności!)
metin2-1336209363-U1.png Do w/w przedmiotów nie zaliczamy Bryłek (diamentowe/złote/srebrne/amandytowe.

metin2-1336209363-U1.png Zakaz sprzedaży yang na allegro i innych portalach, zakaz handlu yang za sms/doładowania!

03/11/2013 by FuBu

Edytowane przez FuBu
  • Like 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×